bielskmtb19

Bielski MTB Maraton Rowerowy. Bielsk 22.06.2019

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

Regulamin BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019

 

 

1. Cel BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019

 

Celem BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019 jest:

popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej,

promowanie regionalnych szlaków i tras rowerowych,

zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,

integracja miłośników jazdy na rowerze,

połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem.

 

2. Nazwa imprezy

 

BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019

 

3. Organizator

 

Ludowy Klub Sportowy ZRYW z siedzibą w Bielsk pod adresem: ul.Sportowa 1, wpisany do rejestru REGON i ma nadany numer identyfikacyjny: 611061187

 

4. Kalendarz imprezy

 

22 czerwca (sobota) – Inauguracja - I edycja

 

5. Warunki uczestnictwa

 

BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019 to ogólnodostępna impreza rowerowa rozgrywana we wskazanym terminie i miejscowości. Warunkiem uczestnictwa w cyklu jest:

 

1. Osobiste zgłoszenie się do Biura Zawodów przed startem.

2. Przed startem własnoręcznie i czytelne podpisanie deklaracji udziału w BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019 wraz z oświadczeniem o treści:

 

Znane mi są reguły i zasady uprawiania kolarstwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania w trakcie trwania zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem świadomy szkód (w tym polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i podejmuję ją w sposób świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do wiadomości, iż w razie wypadku, spowodowanego przez innego uczestnika zawodów, nie przysługują mi roszczenia w stosunku do organizatora zawodów z tego tytułu . Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność organizatora zawodów jest określona przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie w żaden sposób, dorozumiany lub bezpośredni. Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach pod nazwą BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizje, strony internetowe oraz strony społecznościowe organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów sportowych pod nazwą BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019.”

 

Deklarację udziału w BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019 wypełnia się tylko jeden raz.

 

3. Dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z niniejszym regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas rejestracji. Potwierdzeniem udziału w BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019 jest rejestracja, dokonanie opłaty wpisowego oraz start w danej edycji. Impreza ma charakter otwarty. Zabrania się udziału w BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019 zawodnikom odbywającym karę zawieszenia przez Polski Związek Kolarski i inne związki sportowe. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po złożeniu w Biurze Zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start w wyścigu. Zawodnicy w wieku poniżej 16 lat dopuszczeni są do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, albo podczas jego pobytu w miasteczku sportowym w czasie wyścigu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym. Rower powinien posiadać dzwonek, oświetlenie oraz odblaski. Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. Zawodnik powinien zanotować sobie i pamiętać nr alarmowy: 502 024 689.

 

6. Opłaty startowe

 

Udział w zawodach BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019 jest bezpłatny.

 

7. Świadczenia dla zawodników

 

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

- przejazd oznakowaną i odpowiednio zabezpieczoną trasą

- pełne wyniki zawodów, w tym elektroniczny pomiar czasu będą dostępne na stronie internetowej www.chiptiming.pl

- zabezpieczenie medyczne

- bufet regeneracyjny na mecie

- możliwość umycia roweru po zakończeniu wyscigu

 

8. Pomiar czasu

 

Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania numeru startowego z chipem, który jednorazowo udostępnia bezzwrotnie Organizator za opłatą 10 zł pobieraną przed startem. W momencie uiszczenia tej opłaty, numer i chip przechodzi na własność uczestnika. Nie jest możliwy start z chipem pochodzącym z innych zawodów. Chip obowiązuje wyłącznie na dany wyścig. Zawodnik otrzymuje numer startowy wraz z naklejonym z tyłu chipem. Numer startowy należy umieścić na rowerze montując go do kierownicy roweru w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt chipa z metalowymi elementami roweru. Zabrania się samodzielnego odklejania chipa od numeru startowego, a także wszelkiej ingerencji w wygląd i budowę zarówno chipa, jak i całego numeru startowego. W przypadku niezadziałania chipa startowego (brak sygnału dźwiękowego) zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie obsługę pomiaru czasu.

 

9. Program zawodów

WYŚCIG PRZEPROWADZONY JEST WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO PROGRAMU. 

> BIURO ZAWODÓW - ZAPISY: 9.00 – 10.30 [3] 

> START DYSTANSU FAN – 11.00 

> START DYSTANSU MAX – 12.00 

> START DYSTANSU MINI – 12.05 

> START MINI CROSS (BEZ POMIARU CZASU) – 11.15 

> JEST TO PROGRAM O CHARAKTERZE ORIENTACYJNYM I MOŻLIWE SĄ JEGO 
> KOREKTY. 

 

 

10. Dystanse

 

Zawody z cyklu BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019 rozgrywane są na poszczególnych dystansach:

 

Mini Cross:

115m - od 2 do 4 lat (rok ur. 2015-2017) na terenie Stadionu Zryw Bielsk

240m - od 5 do 6 lat (rok ur. 2013-2014) na terenie Stadionu Zryw Bielsk

 

FAN: 4.3 km, trasa oznakowana białymi tabliczkami kierunkowymi.

MINI: 12.7 km, trasa oznakowana białymi tabliczkami kierunkowymi.

MAX: 38.1 km, trasa oznakowana białymi tabliczkami kierunkowymi.

 

11. Maraton

 

Zawody przeprowadzane są po trasach według map opublikowanych przez organizatora na stronie internetowej  www.facebook.com/BielskiMtbMaraton, co najmniej 7 dni przed planowanymi zawodami oraz w miasteczku sportowym zawodów w dniu zawodów.

Start do maratonu na dystansach Fan, Mini i Max we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu sektorowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania maratonu.

 

Trasa maratonu będzie oznakowana za pomocą:

Białych tabliczek kierunkowych na dystansie FAN, MINI i MAX.

Białych tabliczek z czerwonymi wykrzyknikami informujących o miejscach szczególnie niebezpiecznych.

Białych tabliczek z czerwonym symbolem samochodu informujących o miejscach łączenia i przecinania się trasy maratonu z drogami publicznymi.

Sporadycznie za pomocą taśm foliowych.

 

Miejsce startu/mety dodatkowo zabezpieczone będzie za pomocą taśm foliowych.

Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy maratonu mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zabłądzenia i utraty zdrowia. Wszelkie próby niszczenia oznakowania trasy maratonu zgłaszane będą organom ścigania. Organizator ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej osobę celowo niszczącą oznakowanie trasy. Trasa maratonu zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora, służby publiczne (policja, straż pożarna) i służby medyczne. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego. Zawodnik będący świadkiem sytuacji niebezpiecznej, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora – 502 024 689, a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Zawodnicy nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Na trasie maratonu i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników.

 

12. Zasady fair-play

 

Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania. Zawodnicy poruszający się po trasie zawodów bezpośrednio za osobą (zawodnikiem), która uległ wypadkowi, przewróciła się lub w jakikolwiek inny sposób wskazujący na niebezpieczeństwo dla zdrowia przerwała rywalizację, powinni bezwzględnie się zatrzymać i udzielić poszkodowanemu niezbędnej pomocy oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przybycia odpowiednich służb. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych. Naprawa roweru powinna być przeprowadzona poza głównym szlakiem poruszania się zawodników, w sposób niekolidujący z rywalizującymi zawodnikami w obrębie widoczności szlaku. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy. Przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play. Nominacje do niej należy zgłaszać do Biura Zawodów najpóźniej w dniu maratonu.

 

13. Kategorie wiekowe

 

Podczas BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019 obowiązują kategorie zgodne z poniższym wyszczególnieniem:

 

Max (38.1 km) - mężczyźni:

Kategoria MJ - od 15 do 18 lat (rok ur. 2001-2004)

Kategoria M1 - od 19 do 39 lat (rok ur. 1980-2000)

Kategoria M2 - od 40 do 59 lat (rok ur. 1979-1960)

Kategoria M3 - od 60 lat + (rok ur. 1959 i wcześniej)

 

Max (38.1 km) - kobiety:

Kategoria KJ - od 15 do 18 lat (rok ur. 2001-2004)

Kategoria K1 - od 19 do 39 lat (rok ur. 1980-2000)

Kategoria K2 - od 40 do 59 lat (rok ur. 1979-1960)

Kategoria K3 - od 60 lat + (rok ur. 1959 i wcześniej)

 

Mini (12.7 km) - mężczyźni:

Kategoria MMJ - od 15 do 18 lat (rok ur. 2001-2004)

Kategoria MM1 - od 19 do 39 lat (rok ur. 1980-2000)

Kategoria MM2 - od 40 do 59 lat (rok ur. 1979-1960)

Kategoria MM3 - od 60 lat + (rok ur. 1959 i wcześniej)

 

Mini (12.7 km) - kobiety:

Kategoria MKJ - od 15 do 18 lat (rok ur. 2001-2004)

Kategoria MK1 - od 19 do 39 lat (rok ur. 1980-2000)

Kategoria MK2 - od 40 do 59 lat (rok ur. 1979-1960)

Kategoria MK3 - od 60 lat + (rok ur. 1959 i wcześniej)

 

Fan (4.3 km) – chłopcy

Kategoria FC1 - od 7 do 10 lat (rok ur. 2009-2012)

Kategoria FC2 - od 11 do 14 lat (rok ur. 2005-2008)

 

Fan (4.3 km) – dziewczęta

Kategoria FD1 - od 7 do 10 lat (rok ur. 2009-2012)

Kategoria FD2 - od11 do 14 lat (rok ur. 2005-2008)

 

Mini Cross – chłopcy

Kategoria MCC1 - od 2 do 4 lat (rok ur. 2015-2017)

Kategoria MCC2 - od 5 do 6 lat (rok ur. 2013-2014)

Mini Cross – dziewczynki

Kategoria MCD1 - od 2 do 4 lat (rok ur. 2015-2017)

Kategoria MCD2 - od 5 do 6 lat (rok ur. 2013-2014)

 

14. Klasyfikacja maratonu

 

Klasyfikacja poszczególnych zawodów z cyklu BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019 będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach w kategoriach wiekowych z podziałem na płeć zgodnie z punktem 13 Regulaminu. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

 

 

 

15. Ruch drogowy

 

Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

16. Trofea i nagrody

 

Na poszczególnych etapach - w każdej kategorii wiekowej na dystansach Mini Cross, FAN, MINI i MAX oraz w kategorii Open na dystansach MINI i MAX - zostaną wręczone trofea sportowe (puchary, medale, statuetki) i upominki rzeczowe. Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania zawodów. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum.

 

17. Kary

 

W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary: - upomnienie - kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut - dyskwalifikacja. Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu Organizatorem.

 

18. Ochrona środowiska naturalnego

 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

19. Protesty

 

Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej do godz. 13:00 do obsługi pomiaru czasu. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Protesty będą przyjmowane przez 30 minut od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów. Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja. Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (e-mail) najpóźniej do trzech dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

 

20. Informacje dodatkowe

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt w Biurze Zawodów, pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe z przodu roweru na kierownicy. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych cyklu BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych policja, straż pożarna oraz służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Wszyscy zawodnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji zawodów w związku z wystąpieniem czynników od niego niezależnych. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz u Organizatora). Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu każdej cyklu BIELSKI MTB MARATON ROWEROWY 2019 oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

 

 

 
Wyniki

Mężczyźni kat_wiek _ 14km.pdf
Kobiety kat_wiek _ 14km.pdf
Kobiety OPEN _ 14km.pdf
Mężczyźni OPEN 38km.pdf
Mężczyźni kat_wiek_ 38km.pdf
Kobiety OPEN _ 38km.pdf
Dziewczynki OPEN _ 4km.pdf
Dziewczynki kat_wiek _ 4km.pdf
Chłopcy OPEN _ 4km.pdf
Chłopcy kat_wiek _ 4km.pdf

Aktualności